Курс атауын қалай өзгертуге болады

Курс атауын қалай өзгертуге болады?

Настройки тармағына өтіп Расширенные настройки таңдаңыз

настройки

Ұзын тізім ашылады. Меңзерді тізімнің ортасына дейін төмендегілер шыққанша айналдырыңыз Отображаемое название курса. Введите новое название внутри кавычек. МАҢЫЗДЫ: тырнақшаларды алып тастамаңыз!

название изменить

Өзгерістерді міндетті түрде сақтаңыз. Атауы өзгертілді!

сохранить новое
название